Konkurs: "Śladami Wandy Malczewskiej"

 

Wanda_Malczewska_-_wizerunki_-_KATALOG.jpg
 

Konkurs „Śladami Wandy Malczewskiej”,

z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy jej urodzin, organizuje Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty oraz Śląskim Kurator Oświaty.

Celem Konkursu jest m.in.: popularyzacja wiedzy i zainteresowanie uczniów działalnością Wandy Malczewskiej oraz umacnianie postawy zaangażowania w życie społeczne. Od strony religijnej – jest to przybliżenie postaci przyszłej błogosławionej.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

Pracę konkursową można wykonać w jednej wybranej kategorii: literackiej lub plastycznej.

Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji oraz literatura – do pobrania na stronie MKO: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i/16288,Konkurs-Sladami-Wandy-Malczewskiej.html

 

Pliki do pobrania:

 

Ponadto w związku z działaniami podejmowanymi w sprawie konkursu „Śladami Wandy Malczewskiej” informujemy, że:

 • w dniu 16 lutego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: kuratorium.waw.pl w zakładce Konkursy umieszczona została informacja o Konkursie wraz Regulaminem i niezbędnymi załącznikami (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie rodziców) oraz literaturą.
 • wszystkie potrzebne materiały można pobrać z ww. strony.
 • w dniu 1 marca Pani Kurator podpisała pismo skierowane do dyrektorów szkół z prośbą o rozpropagowanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców ww. inicjatywy;
 • pismo zostało wysłane drogą elektroniczną do dyrektorów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

 

„Nie mogę też nie wspomnieć innej wybitnej chrześcijanki, jaką była sługa Boża Wanda Malczewska, zmarła w opinii świętości pod koniec zeszłego wieku. Jej grób znajduje się na terenie diecezji łódzkiej, w kościele parafialnym w Parznie koło Bełchatowa. Są w toku starania o jej beatyfikację. Wanda urodziła się w Radomiu i tam spędziła dzieciństwo. Przystąpiła do Pierwszej Komunii świętej w wieku ośmiu lat – jak na owe czasy – bardzo wcześnie. Powodem tak wczesnej Komunii było gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, a także dobre zrozumienie tajemnic wiary. Przez całe życie odznaczała się głęboką czcią do Najświętszego Sakramentu. Równocześnie, w duchu ewangelicznej miłości, śpieszyła z pomocą biednym dzieciom wiejskim, ludziom potrzebującym opieki i chorym. Wiele wysiłku i serca wkładała w szerzenie oświaty wśród chłopów, uczyła czytać i pisać oraz rozprowadzała wśród nich książki. Z własnej inicjatywy uczyła dzieci religii. W tej działalności społeczno-charytatywnej Wanda, będąc osobą świecką, gorliwie współpracowała z duchowieństwem, a także wciągała do apostolstwa starszych i młodzież. Apostołowała w czasach szczególnie trudnych, gdy Naród i Kościół, gnębiony przez zaborców, był jeszcze na drodze do odzyskania niepodległości”.

/Święty Jan Paweł II, Łódź, 13 czerwca 1987 r./

 

Kalendarium życia
Czcigodnej Wandy Malczewskiej

 • 15 maja 1822 – w Radomiu w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego urodziła się Wanda Malczewska jako córka Stanisława i Marii z domu Żurawskiej
 • 22 maja 1822 – chrzest Wandy w kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara)
 • 22 maja 1830 – I komunia święta Wandy w kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara) i mistyczne doświadczenie Jezusa w Eucharystii
 • 1 stycznia 1835 – śmierć Marii Julii Malczewskiej – matki Wandy
 • 1/2 listopada 1835 – spotkanie Wandy Malczewskiej z duchem zmarłej matki w kościele Ojców Bernardynów w Radomiu i kontakt mistyczny z Jezusem
 • 1838 – ojciec Wandy Stanisław żeni się ponownie i rodzina przeprowadza się do Prędocinka (dziś dzielnica Radomia) majątku macochy, 3 kilometry za miasto
 • sierpień 1847 – Wanda przenosi się do Klimontowa (dziś dzielnica Sosnowca) i mieszka u ciotki Leonardowej Siemieńskiej
 • 1863 – niesie pomoc powstańcom styczniowym
 • 1864 – Wanda mieszka w Krakowie u ciotki Magdaleny Kochanowskiej
 • lipiec 1866 – Wanda wraz z rodziną mieszka w Wilkoszewicach k. Rozprzy
 • maj 1870 – rozpoczął się długi okres pobytu w Żytnie k. Radomska
 • 1871 – od tego roku praktykuje codzienną komunię św. i otrzymuje nadzwyczajne wizje
 • 1871-1879 i po 1884 – przeżywa doświadczenia mityczne związane z męką Zbawiciela
 • 15 sierpnia 1873 – Wanda słyszy słowa Matki Bożej zapowiadające, że Polska po odzyskaniu niepodległości tego dnia z Jej pomocą zwycięży wroga zagrażającego jej wolności (Cud nad Wisłą – 1920)
 • 1881 – Wanda jest rezydentką w klasztorze Sióstr Dominikanek św. Anny pod Przyrowem
 • czerwiec 1893 – po śmierci przeoryszy Jadwigi Łopatto Wanda opuszcza klasztor i przenosi się do Lubca na terenie parafii Parzno, gdzie jeden z jej wychowanków ks. Tomasz Świnarski został proboszczem. W Lubcu zamieszkuje w majątku teściowej Leonarda Siemieńskiego. Potem przenosi się na plebanię w Parznie
 • 25 września 1896 – Wanda Malczewska umiera w Parznie
 • 1922 – w 100-lecie urodzin Wandy została wydana książka napisana przez ks. Grzegorza Augustynika, świadka życia i świętości Sługi Bożej, zatytułowana Miłość Boga i Ojczyzny w życiu i czynach Wandy Malczewskiej. Do 1939 roku książka miała 6 wydań
 • 26 września 1923 – następuje uroczyste przeniesienie szczątek doczesnych Wandy z cmentarza do kościoła parafialnego w Parznie
 • 21 lutego 2006 – Członkowie Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie orzekli, że Sługa Boża Wanda Malczewska może być beatyfikowana, gdy tylko zadecyduje o tym Ojciec Święty
 • 26 czerwca 2006 – Papież Benedykt XVI nakazał promulgację dekretu o heroiczności cnót sługi Bożej Wandy Malczewskiej

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM
CZCIGODNEJ SŁUGI BOŻEJ WANDY MALCZEWSKIEJ

Czcigodna Sługo Boża, wstaw się za nami przed Bożym Obliczem i wyjednaj łaski do gorliwej służby bliźnim. Wszystkich nas prowadź do Boga przez umiłowanie Jezusa w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu. Napełnij nasze serca miłością do Ojczyzny i odpowiedzialnością za Kościół Święty. Ucz nas wytrwale kochać Chrystusa oraz wiernie Mu służyć w potrzebujących, tak jak Ty zawsze to czyniłaś.

Boże Wszechmogący, pokornie Cię prosimy, racz sługę Twoją Wandę wsławić cudami i wywyższyć na ołtarze. Za jej przyczyną i orędownictwem daj siłę i zdrowie chorym, otaczaj opieką cierpiących, pocieszaj strapionych, dźwigaj upadłych, a zwaśnionych natchnij wolą pojednania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej
Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz