Akty prawne

 

 

AKTY PRAWNE NAUCZANIA RELIGII

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dot. nauczania religii Art.12)
ZOBACZ

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r.
POBIERZ (Plik w formacie Word)

3. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r.
POBIERZ (Plik w formacie Word)

4. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r.
POBIERZ
(Plik w formacie Word)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
POBIERZ
(Plik w formacie Word) Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 22 poz. 181

6. Korespondencja MEN i Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski
POBIERZ
(Plik w formacie Word)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dot. nauczania religii – §2)
ZOBACZ

8. Staż pracy katechetów – informacja dotycząca parafialnej działalności katechetycznej

9. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (od 01.09.2012 r.)
ZOBACZ

10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii – §7)
POBIERZ

 

STRONY Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI OŚWIATOWYMI

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ZOBACZ

2. Aktualna KARTA NAUCZYCIELA
ZOBACZ

3. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

4. Awans zawodowy – Instrukcja
ZOBACZ

5. Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce
POBIERZ

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
POBIERZ